Elections

District Contact Information

Polley Garza PLLC
Mailing: P.O. Box 66568, Houston, Texas 77266
Physical: 2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019
Attorney: Jon Polley
Paralegal: Kimberly Newman
Phone: (346) 440-1147
Email: kimberly@polleygarza.com

ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE AND CANCELING ELECTION
ORDEN QUE DECLARA A LOS CANDIDATOS SIN OPONENTES ELECTOS A SUS CARGOS Y CANCELA LA ELECCIÓN
LỆNH CÔNG BỐ CÁC ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ TRANH CỬ TRÚNG CỬ VÀO VỊ TRÍ TRANH CỬ VÀ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ
關於宣佈無競爭對手候選人當選公職及取消選舉的命令

NOTICE OF APPOINTMENT OF DESIGNATED AGENT
AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
指定代理人委任公告

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 8, 2022 General Election Ballot is Monday, August 22, 2022 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 23, 2022. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Friday, August 26, 2022.

NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR PLACE ON THE BALLOT

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 7 de noviembre de 2022 es el lunes 22 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 23 de julio de 2022. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el viernes 26 de agosto de 2022.

AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng Mười Một, 2022 là từ thứ Bảy, ngày 23 tháng Bảy, 2022 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 22 tháng Tám, 2022. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Sáu, ngày 26 tháng Tám, 2022.

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ

申報參選截止日期:

登記申請2022年11月8日普通選舉選票上席位的截止日期是2022年8月22日(週一),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2022年6月23日(週六)。提交自填候選人聲明的最後日期是2022年8月26日(週五)。

申請選票席位截止公告

Requirements for filing for candidacy:

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s November 8, 2022 Election or would like to request a candidate package. You can contact Rita Rodriguez of RBAP by phone at (713) 237-1221 or by email at rrodriguez@rbaplaw.com.

Requisitos para presentar la candidatura:

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 8 de noviembre de 2022 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Rita Rodriguez de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a rrodriguez@rbaplaw.com.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến [Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 8 tháng Mười Một, 2022 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Rita Rodriguez công ty RBAP qua điện thoại tại số (713) 237-1221 hoặc qua email tại rrodriguez@rbaplaw.com.

申報參選要求:

如果您對本區2022年11月8日] 董事選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話 (713) 237-1221或發送電子郵件至rrodriguez@rbaplaw.com與RBAP的Rita Rodriguez聯絡。

Qualifications for Office:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para postularse para un Cargo:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

任職資格:

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。